งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 000059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกื้อกล    แช้โช้ง
1. Mr.stephen    sanglir
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิชการต์    ธรรมศิริ
1. นางขนิษฐา    ใบยา
3 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    อาชาบุญญาวิศิษฎ์
1. นางจารุวรรณ    ริพล
4 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2
5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤษณ์    บัวกล้า
1. นายนคเรศ    สุยเสนา
6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาววนิดาพร    เรืองตระกูลชัย
1. นางรัชฏากรณ์    กิวัฒนา
7 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคฑาวุธ    ใจปิง
1. นายจีระพงษ์    คำแสน
8 โรงเรียนบ้านน้ำโมง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุทินา    กาวรรณ์
1. นางมลฤดี    อินปา
9 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวสินิทรา    กาญจะแสน
1. นายกิตติคุณ    บุญเทพ
10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนัฐดา    จอมจันทร์
1. นางสาวนทสรวง    ศิริวัฒนานุกุล
11 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชญานันท์    เดชรัชยา
1. นางทิพวรรณ    ยาอุด
12 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจารวี    สุขสวัสดิ์
1. นางนุชฎาพร    เวียงเก่า
13 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    นิลคง
1. นางพิทยา    นิลคง
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชุติมา    อินทะรังษี
1. นายสมคิด    คำคง
15 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรษิวัธ    จิรพรชิต
1. นางสาวอาริษา    ลีกา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................