งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 000058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    ธรรมศิริ
1. นางสาวปริยา    ธนะขว้าง
2 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจารุณี    บุญนิยม
1. นางสาวคณิศร    รัดเลิศ
3 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ดวงธิ
1. นางฉวีวรรณ    สวนจักร์
4 โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศิรชัช    จิณะชิต
1. นางจุรีรักษ์    กาญจนจันทร์
5 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสนธภัทร    ทีฆาวงค์
1. นางศศิวิมล    มะโนฤทธิ์
6 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิวพร    ศิริ
1. นางชนม์นิภา    จาตุประยูร
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเขมิกา    สมมุติ
1. นางวัชราภรณ์    สวนทะ
8 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิชา    แซ่ซ้ง
1. นายยิ่งยง    คุณศิรินันทกุล
9 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปานรวี    ทิขัติ
1. นางหทัยวรรณ    ไชยเสน
10 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเจตปรียา    ปันชุน
1. นางนุชฎาพร    เวียงเก่า
11 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกวรินทร์    ละม่อม
1. นางรจนา    ขันทะสีมา
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายโกศล    ภูเท็ง
1. นางพิกุล    วัดคำ
13 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงโยษิตา    ปะทิ
1. นางวินุช    เทพกัน
14 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิชาภรณ์    แก้วเสมอตา
1. นางวิไลพร    อยู่เชื้อ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................