งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 000057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทนงศักดิ์    แซ่โซ้ง
1. นางสืบสาย    ไชยศิลป์
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    ธรรมศิริ
1. นางขนิษฐา    ใบยา
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    ยอดออน
1. นางพัชรินทร์    จักรอะโน
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    อักขระ
1. นายนคเรศ    สุขเสาค
5 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2
6 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    เสารางทอย
1. นางสาวพัชราภรณ์    พินิจศรศาสตร์
7 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ธนะวัง
1. นายเย็น    คีริสัตยกุล
8 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    แซ่ท้าว
1. นางสาวนทสรวง    ศิริวัฒนาทนุกุล
9 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพชรพร    ใจปิง
1. นางสาวรัญชญา    เหล่าเนต
10 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ    ไชยชนะ
1. นางรัตนากรณ์    คฤหานนท์
12 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    เพชรดี
1. นายบัญชา    นรินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................