งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 000056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐชนน    มีสุข
1. นางวิลาวัณย์    คำรังษี
2 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงโชติกา    ทุ่งโปร่ง
1. นางสิริพร    ไชยยะ
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มะโน
1. นางสาวทัยวรรณ    สุทธการ
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสมมพร    ใจปิง
1. นายนคเรศ    สุขเสน
5 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชัชวาลย์    สุยะ
1. นายตะวัน    แก่นเมือง
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศรณี    แซ่ย่าง
1. นายภิญโญ    สนธิ
7 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณ์พษา    สุปัน
1. นางอมรรัตน์    ปันชุมภู
8 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกชมน    ยศอาลัย
1. นางสาวรัชนีวรรณ    ขันคำ
9 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัณฐิกา    ธะดวงศร
1. นางศิวพร    แก้วคงดี
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะดา    ธัญญะ
1. นางสลีลา    เตชนันท์
11 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    แซ่เด็น
1. นายยิ่งยง    คุณศิรินันทกุล
12 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอภิวิชญ์    ทาคำ
1. นางรจนา    ขันทะสีมา
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ขันดี
1. นางรัตนากรณ์    คฤหานนท์
14 โรงเรียนบ้านปอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพีระพร    สุทธิโวหาร
1. นางศิริมาศ    วงศ์สุวรรณ
15 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    เมฆยะ
1. นางจงดี    มหานิล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................