งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 000055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุชานันท์    คดง้วน
1. นางวิลาวัณย์    คำรังษี
2 โรงเรียนบ้านสบหนอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิธาวัลย์    มังคละ
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุภรดา    อิ่นอ้าย
1. นางสาวปัณฑ์ณัฐ    ฟ้าสาร
4 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายโอบกิจ    บุตพันธ์
1. นายนคเรศ    สุขเสนา
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชินาภา    รัชตโสตถิ์
1. นางสุภาภรร์    ภิราญคำ
6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมสินี    ปทุมไพโรจน์
1. นางสาววิไล    ปันวาละ
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชัชนก    การด่วน
1. นางศุภวรรณ    สุภา
8 โรงเรียนบ้านนาฝาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    จิณะเสน
1. นายมนตรี    สุทธหลวง
9 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิชิตรา    ยาวุธ
10 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปรียา    กาบปินะ
1. นางสุชาดา    ไตรจินดา
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    จันต๊ะวงศ์
1. นางวาสนา    ปานเงิน
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรสิริ    กลื่นเชตุ
1. นางสาวจันทร์จิรา    วาฤทธิ์
13 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงตรนภา    เทพอินทร์
1. นางวินุช    เทพกัน
14 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ธรรมสละ
1. นางบุญเจือ    สุทธิพงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................