งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 000054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกันภิรมย์    พรมมี
1. Mr.stephen    sanglir
2 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงตติยาภรณ์    แสนท้าว
1. นางจารุวรรณ    ริพล
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนวพรรษ    แซ่โซ้ง
1. นางพัชรินทร์    จักรอะโน
4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    คำวัง
1. นางรัชฎาภรณ์    กิวัฒนา
5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวทิพปภา    นิลคง
1. นางพิทยา    นิลคง
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    ตันกาบ
1. นางวาสนา    ปานเงิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................