งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 000053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญชนก    พิมพ์ทอง
1. นางสุดารัตน์    นรินทร์
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอภิรัฏ    วิจารณ์
1. นางกัลยาณี    ชอระสี
3 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิสิษฐ์    อินต๊ะจักร์
1. นางรัษฏากรณ์    กิวัฒนา
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณฤหทัย    เปลื้องอภัย
1. นางมาลี    อุ่นจันทร์
5 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    อุ่นถิน
1. นางสาวอาทิมา    นาระทะ
6 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคุณาวุฒิ    ฟองลม
1. นางฉวีวรรณ    สวนจักร์
7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ    ไชยปรุง
1. นางสาวอัจฉรา    กันทาทาว
8 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ    กันยะ
1. นางวัชราภรณ์    สวนทะ
9 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชะวิศ    ศรีพาน
1. นางโสภา    ตนะทิพ์
10 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมุกตาภา    เสมอใจ
1. นางหทัยวรรณ    ไชยเสน
11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสลิลญา    ทองโฉม
1. นางวนิดา    สวนแก้ว
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    เมืองเล็น
1. นางสาวโสภา    วิเชยละ
13 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทิกร    ขระสุ
1. นางนงค์นุช    แคแดง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจิรพงศ์    ตันกาบ
1. นางพิกุล    วัดคำ
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    เทพจันตา
1. นางพิกุล    อินทะรังษี
16 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะดา    ปัญาวงค์
1. นางวินุช    เทพกัน
17 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนวลละออ    อักชระ
1. นายกฤชฏา    ธัญญะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................