งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 000052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศ์พล    หัวหน้า
1. นางสุดารัตน์    นรินทร์
2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวลีพร    หนองหงอก
1. นางสุภาภรณ์    ภิราญคำ
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    แปงอุด
1. นางสาวนันทิยา    จันต๊ะวงค์
4 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวริษา    เตชนันท์
1. นางสาวอัจฉรา    กันทาท้าว
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรนัชชา    ขันทะสีมา
1. นางวัชราภรณ์    สวนทะ
6 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปิยังกูร    ทิขัติ
1. นางหทัยวรรณ    ไชยเสน
7 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    งิ้วผา
1. นางปาริชาต    ขยายเสียง
8 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงแสงระวี    ขันไชย
1. นางวาสนา    อินชูใจ
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกื้อกูล    งามธุระ
1. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง
10 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิริภัทร    ปะทิ
1. นางสาวสุภารักษ์    จิณกับ
11 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชลิตา    สิงห์แก้ว
1. นายกฤชฎา    ชัญญะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................