งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ซูโดกุ ม.1-ม.3 000516
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศรันยู    ใจปิง
1. นางสาวศิริพร    เขื่อนอ้น
2 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิวาห์    แปงอุด
1. นายสงคราม    มโนการ
3 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรศักดิ์    แสนหวี
1. นายพานุ    รัตนพิทักษ์สกุล
4 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรวุธ    แซ่ย่าง
1. นางสาวรุจิรา    เตชนันท์
5 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    เตชนันท์
1. นางศรีวรรณา    ศรีหร่าย
6 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรุ่งฟ้า    กันยะ
1. นายปฐมพงศ์    จันต๊ะ
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัณฑิรา    ใยแก้ว
1. นางจุฑามณี    คำโน
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์์    คำยวง
1. นางรัชกร    เรือนติ๊บ
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    เทพจันตา
1. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
10 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ศรีชมภู
1. นายณัฐวุฒิ    รักไทย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................