งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ม.1-ม.3 000515
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสีฟ้า    อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ใจปิง
1. นายสมชาย    เอกขระ
2. นายเดชรินทร์    อินพรม
2 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเสาวนีย์    สุวงกฏ
2. เด็กหญิงสุรางคนา    กิตินันท์
1. นางคนึงนิตย์    เขียวสมบัติ
2. นางสาวสุดาพร    ไชยศิลป์
3 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจีรวัฒน์    สังฆโต
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................