งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ม.1-ม.3 000514
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จันธี
2. เด็กหญิงสุภาพร    ใจปิง
1. นางสาวศิริพร    เขื่อนอ้น
2. นายอมรินทร์    สีหบรรพต
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงแหม่ม    ใจปิง
2. เด็กหญิงวรรณกานต์    วงศ์ป้อง
1. นายจีระพงษ์    คำแสน
2. นางสาวสุนันท์    อ่อนน้อม
3 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. นายสุริยา    แซ่ท้าว
2. เด็กชายคารม    แซ่ท้าว
1. นางสาวรุจิรา    เตชนันท์
2. นางสาวอภิญญา    ซอระสี
4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชานน    ยะแสง
2. เด็กชายวรุตม์    กิตินันท์
1. นางกาญจนา    จันต๊ะ
2. นายปฐมพงศ์    จันต๊ะ
5 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายบูรณ์พิภพ    แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แซ่เติ๋น
1. นางจุฑามณี    คำโน
2. นางณัฐภาส์    ทะสี
6 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    นิลคง
2. เด็กหญิงเกวลิน    งิ้วผา
3. เด็กหญิงเกวลิน    งิ้วผา
1. นายจำนงค์    นิลคง
2. นางรัชกร    เรือนติ๊บ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ก๋าคำ
2. เด็กชายภาณุพงษ์    ภัทรปิยกุล
1. นายสมพงษ์    มีบุญ
2. นางสาวกัลยาณี    จิณะเสน
8 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายแสนชัย    ใจปิง
2. เด็กหญิงธัญญากรณ์    อุดเต็น
1. นายณัฐวุฒิ    รักไทย
2. นายณัฐวุฒิ    รักไทย
9 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชัชวาล    ยะทิพย์
2. เด็กหญิงวาสนา    หน่อไชย
1. นางอรวรรณ    จันขันธ์
2. นางสุทิน    ปันทา
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    โมงคาม
2. เด็กชายวัชรเกียรติ    ไชยทิศ
1. นางสาวกาญจนา    คำเขียว
2. นางวันทนา    ธรรมลังกา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................