งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ม.1-ม.3 000513
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศศิมัย    สหวรรธนะ
2. เด็กหญิงปรีดีพัทธ์    แซ่โซ้ง
1. นางสืบสาย    ไชยศิลป์
2 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ    แปงอุด
2. เด็กหญิงลินดา    หอมดอก
1. นางสาวนันทิยา    จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวนภาพร    มงคลชัย
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเศรษฐวุฒิ    แสงพันธ์
2. เด็กชายนิมิตร    แก้วโก
1. นางศุภวรรณ    สุภา
2. นางสาวปนัดดา    อุ่นใจ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวเสาวลักษณ์    เปาป่า
2. นางสาวพิมอุมา    เปาป่า
1. นางรัตนากรณ์    คฤหานนท์
2. นางวาสนา    ปานเงิน
5 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    รักษา
2. เด็กหญิงนารี    รักษา
1. นายมานพ    บุญมา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................