งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม คำคม ป.1-ป.6 000512
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านชี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรดา    เทใหม่
2. เด็กหญิงวิภาดา    ก่อกัน
1. นางสาวปาริสา    ผลทิพย์
2 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนิรวิทย์    วังสาร
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์    ตันกุระ
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
2. นางพัชนีย์    จิตอารี
3 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    พันชน
2. เด็กหญิงณัฐพร    ทนุ
1. นางนุจิรา    สุภา
4 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคัตวทฤษ    คันทะลือ
2. เด็กหญิงกิ่งนภา    กาญจะแสน
1. นางทัศนีย์    จันทโคตร
2. นายสุทัศน์    จูหว้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................