งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม Cross word ป.1-ป.6 000511
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    บุญอินทร์
2. เด็กหญิงมณีมณฑ์    บัวเหล็ก
1. นายตะวัน    แก่นเมือง
2 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2
3 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเจษฏา    ใจปิง
2. เด็กชายเนติพล    อุ่นถิ่น
1. นางสาวนภาพร    มงคลชัย
2. นางสาวนันทิยา    จันต๊ะวงค์
4 โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ สพป. น่าน เขต 2
5 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    ไชยมงคล
2. เด็กชายธนพล    อินต๊ะแสน
1. นางอำพร    สินแก้ว
2. นางศิวพร    แก้วคงดี
6 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิริประภา    ตรัยตรากุล
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เต่าสีห์แก้ว
1. นางเบญจวรรณ    สุทธหลวง
2. นางเทียนทอง    สุริยะสาร
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2
8 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2
9 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2
10 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุภชีพ    สุทธการ
2. เด็กชายธนกฤต    แก้วศรีงาม
1. นางวนิดา    สวนแก้ว
11 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรชัย    ปันคำ
2. เด็กหญิงณัฐกมล    พึ่งทรัพย์
1. นางดวงฤทัย    ยะตุ้ย
12 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมณีพร    โสชัย
2. เด็กหญิงรวิศรา    ไชยและ
1. นางรัตนากรณ์    คฤหานนท์
2. นางวาสนา    ปานเงิน
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เขียวปัญญา
2. เด็กหญิงศุภสุตา    อินทะรังษี
1. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
2. นางพิกุล    อินทะรังษี
14 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2
15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................