งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม A Math ป.1-ป.6 000510
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจิรายุทธ์    เตชนันท์
2. เด็กชายณัฏฐ์ธนิน    อนัญญาวงศ์
1. นางสาวสิริลักษณ์    ทนุกุล
2. นางสาวนันทรัตน์    สมมุติ
2 โรงเรียนบ้านน้ำคา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิดาภา    กาทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์    แสงรัตน์
1. นายมิตร    อินทำ
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิณี    อักขระ
2. เด็กหญิงบุตรธิดา    ใจปิง
1. นายอมรินทร์    สีหบรรพต
2. นางสาวศิริพร    เขื่อนอ้น
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาย    ใจปิง
2. เด็กหญิงปราณี    ใจปิง
1. นางสาวสุนันท์    อ่อนน้อม
2. นายจีระพงษ์    คำแสน
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอดิศักดิ์    เทียนรุ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    แซ่ท้าว
1. นางสาวรุจิรา    เตชนันท์
2. นางสาวอภิญญา    ซอระสี
6 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภกิตติ์    กันทะตา
1. นางปิลันธนี    สากล
2. นางอนงค์    มะโนวรรณ
7 โรงเรียนบ้านคัวะ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    จันต๊ะนุ
2. เด็กชายธนพล    ธรรมลังกา
1. นางศิวพร    แก้วคงดี
2. นางอำพร    สินแก้ว
8 โรงเรียนบ้านนาหนุน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวราพรรณ    วงค์สาร
2. เด็กหญิงธนิตา    ตุ้ยสาร
1. นายทองดี    เนตรวีระ
9 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิยดา    แซ่ว่าง
2. เด็กชายศุภกร    แซ่สง
1. นางณัฐภาส์    ทะสี
10 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูริชย์    ไตรจินดา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    ขันทะสีมา
1. นางสุชาดา    ไตรจินดา
11 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิริศักดิ์    หาภา
2. เด็กชายอภิวัฒน์    คงคา
1. นางอรวรรณ    จันขันธ์
2. นางสุทิน    ปันทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................