งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 000050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    แปงอุด
2. เด็กหญิงนารีรัตน์    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงพรสุดา    ใจปิง
1. นางกัลยา    โทปุรินทร์
2 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรดา    หาญยุทธ
2. เด็กหญิงอารียา    จิตอารี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    งามใจสกุล
1. นางสาวกฤษณา    วงค์คม
2. นางสาวพรรักษา    ปานหล้า
3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวศิริรัตน์    อินทะรังษี
2. นางสาวจินตรา    เปาป่า
3. นายกำพล    ฟองน้อย
1. นางพวงพยอม    คันทะ
2. นางอำนวยสุข    คำรังษี
4 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสายรุ้ง    ชัยปัน
2. นางสาวปรารภนา    สีหะวงษ์
3. นางสาวปาริฉัตร    สีหะวงษ์
1. นางนงนุช    ล้อธรรมมา
2. นางวิไลวรรณ    ปันศิริ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................