งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 000005
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ภัค    หมื่นกัน
2. เด็กชายนพดล    อุ่นเครือ
1. นายวีระ    จันต๊ะวงค์
2 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    ขันปาลี
2. เด็กชายเอก    ใจปิง
1. นายศิริศักดิ์    ลองราช
2. นางอุทุมภรณ์    พิมพิลา
3 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวชยุตา    ท่าว
2. เด็กชายทวี    แซ่เล้า
1. นายจักรวรรดิ์    ญาณกรสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................