งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 000049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวราภรณ์    นิมากรณ์
2. เด็กชายพงศ์ดนัย    ใจประเสริฐ
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา    ธรรมศิลป์
2 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจีรวุฒิ    เขื่อนเมือง
2. เด็กชายสมเจตน์    เขื่อนเมือง
1. นางสาวชุติกร    สุวรรณ
3 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นายพิธนุ    ขอคำ
2. นายอาทิตย์    ไชยสุข
1. นายรุ่งโรจน์    ริเป๊ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................