งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 000048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์    ศิริคาม
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ    ศิริคาม
3. เด็กหญิงศิรดา    ศิริคาม
1. นางสุภาพร    คำแก่น
2. นางสาวสุภาภรณ์    เล่าทองเผ่า
2 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เปาป่า
2. เด็กหญิงพลอยศิริ    เปาป่า
3. เด็กหญิงจุฑามณี    ละม่อม
1. นางปาริชาติ    อินทะรังษี
3 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    สมเงิน
2. เด็กหญิงจีรดาภรณ์    อินต๊ะวิน
3. เด็กหญิงศุภารรณ    คำอ้น
1. นางยุวดี    คันธะเรศน์
2. นางกัญชพร    เกี้ยวกลง
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    ใจปิง
2. เด็กหญิงภัคจิรา    อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงขวัญเรือน    จิรรุ่งโรจน์สกุล
1. นางกัลยา    โทปุรินทร์
5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปัทมวัลย์    เสารางทอย
2. เด็กหญิงกัลยาณี    เสารางทอย
3. เด็กหญิงนิราวัลย์    นครศรี
1. นางจุฑามาศ    เฟยลุง
2. นางสุภาชาติ    วรณัฐนันท์
6 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฐิติมา    แก้วโก
2. เด็กหญิงลักษิกา    มีบุญ
3. เด็กหญิงอาพัทชา    ตนภู
1. นางประจวบจิต    ใจสุภาพ
7 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    คำยัน
2. เด็กหญิงสุภัทชา    ปิ่นชัย
3. เด็กหญิงปณัฐชา    บริบูรณ์ลาภ
1. นางจิรัฐติกาล    ไชยธวัช
8 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรรณิกา    ขระสุ
2. เด็กหญิงจิตรา    คสองบุญจิต
3. เด็กชายสุทธิพงษ์    นวลใจบุตร
1. นางสุภาวรรณ    จิตบุญ
2. นายยสพร    บัวศรี
9 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศีรินทรา    บุญเกิด
2. เด็กหญิงณิชกานติ    มาลา
3. เด็กหญิงบัญชิกา    ทนันไชย
1. นางพัชราภรณ์    ปินทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................