งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 000047
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิรชญา    อนุจร
2. เด็กหญิงชลธิชา    ปรีดาวงศ์
1. นางสาวศรีเรือน    จิตอารีย์
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรี    คัพพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จิตอารี
1. นายประหยัด    ลำน้อย
3 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจรัญญา    แสนท้าว
2. เด็กชายปิยนุช    แซ่ท้าว
1. นางกรรณิการ์    ขยันดี
2. นางกรรณิการ์    ขยันดี
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวชัชนก    ใจปิง
2. เด็กหญิงนราธิป    คำแคว่น
1. นายประภาส    จันทรา
2. นางสบููรัตน์    จันทรา
5 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิมล    พุทธโชติ
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์    แสงจันทร์
1. นางสาวจริยาภรณ์    รัตนประภา
2. นางสาวจริยาภรณ์    รัตนประภา
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐพร    ใจปิง
2. เด็กหญิงวรินทร์    อินแสง
1. นางสาวฑาริการ์    สงวนศักดิ์
7 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เสารางทอย
2. เด็กหญิงกิ่งไผ่    เสารางทอย
1. นางสาวพิกุล    พรหมเมศร์
2. นายสังเวียน    วงศ์คำ
8 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดาว    แซ่ท้าว
2. นายวีระพงษ์    ทิวรักยาสิริ
1. นางประภารัตน์    กลัดแก้ว
2. นางสาวดาริน    คุ้มไกรสร
9 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวศรัญญา    กันยะ
2. เด็กหญิงอรนริน    กันยะ
1. นางสลีลา    เตชนันท์
10 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจริญญา    กันยะ
2. เด็กหญิงนภากานต์    เตชนันท์
1. นางคนึงนิตย์    เขียวสมบัติ
11 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เปาป่า
2. เด็กหญิงวชิรา    มาตรรักชาติ
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
2. นางศุณีวรรณ    อุดอ้าย
12 โรงเรียนบ้านสกาดใต้ สพป. น่าน เขต 2
13 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    อินปา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินปา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    อินปา
1. นายสุมิตร    ไชยบุญเรือง
14 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    อักขระ
2. เด็กชายอลงกต    อินปา
1. นางพวงพยอม    สุปัน
15 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรภา    แสงรัตน์
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์    อะทะหลวง
1. นางนวลจันทร์    คำมอญ
2. นางพัชรา    ทวีชัย
16 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    กาสา
2. เด็กชายกฤติพงษ์    นิลคง
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงบุญรัตน์    เปาป่า
2. เด็กชายสันติ    แซ่ท้าว
1. นางบานเย็น    คำแฮ
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมัลลิกา    เทพจันตา
2. นางสาววีรสุดา    คำรังษี
1. นางศุภิกา    จินดากุล
2. นายธวัชชัย    นันทสว่าง
19 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปัทมา    ใจปิง
2. เด็กหญิงดารุณี    รักษ์คีรี
1. นางสาวนงนุช    ล้อธรรมมา
2. นางสาวนงนุช    ล้อธรรมมา
20 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวเบญจมาศ    กาบแก้ว
2. นางสาววิมลวรรณ    แสงวรรณา
1. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
2. นางสาวณัฐชุดา    เงินวงใน
21 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิศรา    อันทวาส
2. เด็กชายวิจิตร    รกไพร
1. นางสาวอนงค์พรรณ    รกไพร
2. นางสาวรัสมี    ธนะวัง
22 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวชุชรี    วงค์สุยะ
2. นางสาววิกานดา    เสนนันตา
1. นางพวงทอง    แสงวรรณธีระ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................