งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 000004
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสมบัติ    กำเนิดมงคล
2. เด็กชายบรรพต    กำเนิดมงคล
3. เด็กชายโชคชัย    กำเนิดมงคล
1. นายสุริยันต์    กาญจนพงศ์ทวี
2. นายไพฑูรย์    วงศ์ฮาด
2 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุภารินยา    บุญอินทร์
2. เด็กชายสุนิษา    บุญอิน
3. เด็กชายอรุณ    พิจารย์
1. นายพงษ์สิทธิ์    นันทยา
3 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายไชยนันท์    ราชตะนุ
2. เด็กชายราเชนทร์    ชาวแพร่
3. เด็กชายวุฒิชัย    สารเทพ
1. นายวีระชาติ    โนราช
4 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. นายสุรเกียรติ    ใจปิง
2. นางสาวติ๋ม    ใจปิง
3. นางสาวพรตา    อุ่นถิ่น
1. นายพิษณุ    มะโนชัย
5 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายยุทธพิชัย    ไชยเพียง
2. เด็กชายพงศ์ภัค    จันพึก
3. เด็กหญิงสุนันท์    ใจปิง
1. นางทักษกานต์    เสฎฐวุฒิพงศ์
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปิยรัตน์    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพุ่มพวง    แซ่ย่าง
3. เด็กชายชาลี    แซ่ย่าง
1. นายเพชร    คำครุฑ
7 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. นายสมศักดิ์    แซ่เติ๋น
2. นายสุรัตน์    แซ่เติ๋น
3. นางสาวอรยา    แซ่ลอ
1. นายนิคม    ละเลิง
2. นางสาวราตรี    อุดทา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................