งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000394
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงโสภารัตน์    จิตอารีย์
2. เด็กหญิงเชษฐธิดา    แซ่โซ้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีสำดงค์    ใจการณ์
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ธรรมศิริ
2. นางสาวอาทิตยา    คำแดง
1. นายสมาน    ธนะขว้าง
3 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภกิตติ    ธรรมศิริ
2. เด็กชายอารัญ    คำเขื่อน
1. นายสมเพชร    ใบยา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญา    คำรศ
2. เด็กหญิงนิรัชพร    มีบุญ
1. นางสาวเกษร    แก้วทิตย์
2. นางพจนา    เกตุแก้ว
5 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    วงศ์ยังประเสริฐ
2. เด็กหญิงมาลี    หันจางสิทธิ์
1. นายเสนอ    นิลคง
2. นางศรารัตน์    พิมพ์มาศ
6 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. นายทวี    ชังคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย    อินปัญญา
1. นางปาวิชาติ    คำนวน
7 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    เหง้าน้อย
2. เด็กหญิงอุบล    ใจปิง
1. นายสมพงษ์    เลิศประเสริฐ
8 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ใจปิง
2. เด็กหญิงวิยะดา    อุปจักร์
1. นายรัฐวิชญ์    สารเทพ
9 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเอื้ออารีย์    เทพกอม
2. เด็กชายวรศิลป์    เสารางทอย
1. นายเสนาะ    จันเครือ
2. นายโยธิน    ปะละสี
10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาดา    ชัยสุวรรณราช
2. เด็กหญิงกนิษฐา    แซ่ท้าว
1. นายนิคม    อินทะพนา
11 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพัสกร    ศิริคาม
2. เด็กชายคณาวุฒิ    ปัญญาภู
1. นายสุรเดช    วรรณวัตร
12 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวสุรินธร    มีบุญ
2. นางสาวยุพาพรรณ    วันตา
1. นางสาวจำปา    สุฤทธิ์
13 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมณีกานต์    ญาติยศทะ
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ยะแสง
1. นายรุ่งรัตน์    คำพัข
14 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงโสภิตา    ชาวส้าน
2. เด็กหญิงธนาพร    จ๋อมจันทร์
1. นายสทรรป    จิณะเสน
2. นางสาวพรรักษา    ปานล้า
15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. นายสมชิน    แซ่เล้า
2. นายเศรษฐวุฒิ    หาญยุทธ
1. นายชำนาญ    ชาวแหลง
16 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนภาพร    ไชยยะ
2. นางสาวบุษบา    ไชยยะ
1. นายเสกสรร    จิตอารี
2. นายวรวุฒิ    โชติฐิติธรรม
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวพรพิมล    ศรีคำ
2. นางสาวพัชรี    คำลือ
1. นายจักรกฤษณ์    ศรีวรรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหัทยา    ก้อนคำ
18 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวชลิตา    บริคุต
2. เด็กหญิงการะเกด    สุภาวดี
1. นางสาวเลิศลักษณ์    จันต๊ะยอด
2. นายประชัน    ธรรมลังกา
19 โรงเรียนบ้านผาหลัก สพป. น่าน เขต 2 1. นายศรราม    ตระกูลศักดา
2. เด็กชายมาชา    ชาเจี้ยง
1. นายสุทัศน์    ศรีละครเลิศ
20 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. นายไพรยนต์    ศิริแก้ว
2. นางสาวนราษร    ติละ
1. นายไพชยนต์    ศิริแก้ว
2. นางสาวนภษร    ติละ
21 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวลัทธาวรรณ    หอมดอก
2. นางสาวอมรัตน์    อินทิวงค์
1. นายสมัย    ปินตา
22 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงวารุณี    แซ่ลี
1. นายสมนึก    เขียวมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................