งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000393
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกรภัทร    คำน้อย
2. เด็กชายณัฐดนัย    ใบยา
1. นายสมบรณ์    สุขสวาด
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ธรรมศิริ
1. นายประหยัด    ลำน้อย
3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุลจิรา    อินปา
2. เด็กหญิงมณชกร    สุขใจ
1. นางณัฐกานต์    คำภีระ
2. นางสาวเกษร    แก้วทิตย์
4 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูมินทร์    บุญวัน
2. เด็กหญิงหมอก    บุญวัน
1. ว่าที่ร้อยตรีสาคร    สุวรรณโภค
5 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุลจิรา    เกษตรสังข์
2. เด็กชายกิตติโชค    ไชยนะรา
1. นางปาริชาติ    คำนวน
6 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนำโชค    ใจหล้า
2. เด็กชายวัชรพงษ์    ถุงเสน
1. นายสมเกียรติ    แซ่โค้ว
7 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัมภิตรา    ทองสุข
2. เด็กหญิงสุมิตานัน    วงศ์วิริยะ
1. นายสมภพ    ทองสุข
2. นายจำลอง    ไชยยา
8 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกัมพล    เสียงกอง
2. เด็กหญิงธนัชพร    ชัยชนะ
1. สิบเอกธวัชชัย    ขัดหย่อม
9 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณวนัช    วิยา
2. เด็กชายสรวิชญ์    วงค์ม่าน
1. นายเหรียญทอง    คำวัง
2. นางอนงค์    มะโนวรรณ
10 โรงเรียนบ้านนาหนุน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    อินปา
2. เด็กชายราชัน    บัวอิ่น
11 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคมสัน    ทันยะ
2. เด็กหญิงอารยา    อุปนันท์
1. นางอรวรรณ    ไชยสมบรูณ์
2. นายรุ่งรัตน์    คำพับ
12 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทัศนียา    ศิริรัตน์
2. เด็กชายอธิปัตย์    ยอดอ่อน
1. นายพงษ์นรินทร์    อินทนนท์
13 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภาวิดา    อินปา
2. เด็กหญิงนภสร    ชินปา
1. นายเสกสรร    จิตอารี
2. นายกฤษณพณ    ศุภชัยวัฒน์
14 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายตรัยคุณ    ยศอาลัย
2. เด็กหญิงภัทราพร    โนราช
1. นางสาวปณิตา    อินทำ
15 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุริยพงศ์    นิลคง
2. เด็กหญิงศุภานัน    สลีอ่อน
1. นางมณีลักษณ์    บ่อคำ
16 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2
17 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดวงกมล    วัฒนาสกุลไทย
2. เด็กชายนิรพันธ์    ขาเหล็ก
1. นางพุทธชาติ    วัฒนาสกุลไทย
18 โรงเรียนบ้านนาฝ่า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธิดามาศ    มีบุญ
2. เด็กหญิงภูศรารินทร์    ทองเงิน
1. นางกรุณา    เทแก้ว
2. นายเฉลิม    อินทะนะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................