งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 000392
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    โกติลัมย์
2. เด็กหญิงศรินยา    หาญยุทธ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สวนแก้ว
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์    ใจการณ์
2. นางนิตยา    ใบยา
2 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิตรี    คำเขื่อน
2. เด็กหญิงจุฑามาส    คำเขื่อน
3. เด็กหญิงพลอยพิสุทธิ์    ทานัน
1. นายเสนาะ    อะทะ
2. นายสมเพชร    ใบยา
3 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศยามล    กิติรุ่งรวี
2. เด็กหญิงกนกทิพย์    แซ่เลี้ยว
3. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    แซ่ท้าว
1. นางนุชจิรา    พันธุศาสตร์
2. นางสาวพวงผกา    ลือยศ
4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวดารุณี    บัวเหล็ก
2. นางสาวลำดวน    อักขระ
3. นางสาวศิริมาศ    อุ่นถิ่น
1. นางสาววนัสนันท์    สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์    ปัญญาภู
5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชลี    ตันกาบ
2. เด็กหญิงกาญจนา    ตันกาบ
3. เด็กหญิงประภาพรรณ    ตันกาบ
1. นางดารารัตน์    กาบปินะ
2. นายศักดิ์ณรินทร์    อินทำ
6 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะดา    วงค์กระโซ่
2. เด็กชายพีระพงษ์    แปงอุด
3. เด็กชายราเชนทร์    ทวีไชยกุล
1. นายภาคภูมิ    มหายศนันท์
2. นายวชิรพงษ์    ละม่อม
7 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนราทิพย์    หาญแท้
2. เด็กหญิงนุชนาถ    รกไพร
3. เด็กหญิงอโนทัย    รกไพร
1. นางสาวรัสมี    ธนะวัง
2. นางเกสร    ลำทา
8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาววนิภาวรรณ    แซ่ย่าง
2. นางสาวเพชรา    แซ่ย่าง
3. นางสาวพิมพา    แซ่ย่าง
1. นายพิชาติ    กันทำ
2. นางกรรัก    พรมมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................