งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 000391
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    มาลา
2. เด็กหญิงจามจุรี    ศรีมาเหล็ก
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ร่มเย็น
1. นางนิตยา    พุ่มทอง
2. นางวิไลวรรณ    ปลาสุวรรณ์
2 โรงเรียนบ้านปางแก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรินทร์ยุพา    ท้าวยศสมบูรณ์
2. เด็กหญิงวรรณิดา    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงนันทพร    ท้าวบุญญาภินิกุล
1. นางนุชจิรา    พันธุศาสตร์
2. นางนงลักษณ์    ไชยวิชู
3 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปราณี    คงพิริยะนันท์
2. เด็กหญิงบัวกมล    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสายชล    คงพิริยะนันท์
1. นางปริศนา    ปันกัน
2. นายเสกสรรค์    ปัญญาฟู
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์    หอมดอก
2. เด็กหญิงชนกานต์    หอมดอก
3. เด็กหญิงวนิดา    หอมดอก
1. นางสาวจินตนา    ปันคำ
2. นางสาวจิตรไพลิน    ชุมภู
5 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี    ทองศิริ
2. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์    คำเทพ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    คล้ายชม
1. นายนิพจน์    ป้อมทองแดง
2. นางจุฬาลักษณ์    จิตอารี
6 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเยาวเรศ    โคงกระเรียน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทองเจริญกล
3. เด็กชายกันตินันท์    พนะสันต์
1. นางนิลัดดา    รัตนแสงภักดี
7 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    วรรณา
2. เด็กหญิงวนิดา    ฑีฆาวงค์
3. เด็กหญิงณัฐชา    ปดิฐพร
1. นางสาวกฤษดาภรณ์    อินต๊ะนัย
2. นางครองสิน    นันต๊ะเสน
8 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกมลฉัตร    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    แซ่ลี
3. เด็กหญิงวนิดา    คีรีธีรกุล
1. นายพิชาติ    กันทะ
2. นางกรรัก    พรมมิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................