งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ม.1-ม.6 000390
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกื้อกูล    แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงยุวดี    แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงกรณิศ    แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงจิรภิญญา    แซ่เฮ้อ
5. เด็กหญิงยุวดี    สมโภธิวงศ์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์    แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงศศิมัย    สหวรรณธนะ
8. เด็กหญิงปรีดีพัทธ์    แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงพรรณปพร    ฤทธิ์พายัพ
10. เด็กหญิงศิริพร    แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงเชษฐธิดา    แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงกัลยภร    มิ่งมิตรวิบูลย์
13. เด็กหญิงจิตรกัญญา    แซ่โซ้ง
14. เด็กหญิงจาตุรนต์    ปทุมไพโรจน์
15. เด็กชายสมสวัสดิ์    แซ่ว้าง
1. ว่าที่ร้อยโทสำอางค์    ใจการณ์
2. นายสมบูรณ์    สุขสว่าง
2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรานุช    ท้าวสุวรรณกุล
2. เด็กหญิงพรรณทิวา    ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงขวัญมนัส    สวรรค์เวียงแก
4. เด็กหญิงศิริดา    วิวัฒนาวิไล
5. เด็กหญิงพรสินี    ฤทธิ์พายัพ
6. เด็กหญิงปราณปรียา    แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงปภาวี    แซ่ท้าว
8. เด็กหญิงกมลโรจน์    ปทุมไพโรจน์
9. เด็กหญิงพรพรม    แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงณัฐนรี    แซ่ท้าว
11. เด็กหญิงสาวลักษณ์    วิวัฒนาวิไล
12. เด็กหญิงธัญสุดา    ทิวรักษาศิริ
13. เด็กหญิงเบญญา    แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงนงนภัส    ปัตติธรรม
15. เด็กหญิงปรานนอม    แซ่ว่าง
1. นางสาวรุจิรา    เตชนันท์
2. นางสุภาพ    สุทธิแสน
3. นางสาววิไล    ปันวาละ
4. นางชุติกาญจน์    จำเริญกิจไพศาล
3 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    อดเต็น
2. นางสาวรัตน์    ใจปิง
3. นางสาวกวินธิดา    แซ่เล้า
4. นางสาวจินตนา    ใจปิง
5. นางสาวนิภาวรรณ    ใจปิง
6. นางสาวจิตรา    ใจปิง
7. นางสาวพรพิมล    ใจปิง
8. เด็กหญิงทิพปภา    พันธ์ดี
9. นางสาวปริศนา    ใจปิง
10. นางสาวพัชรินทร์    ใจปิง
11. นางสาวนงนุช    ใจปิง
12. เด็กหญิงแจ๋ว    ใจปิง
13. เด็กหญิงกัลยา    แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงพิมราภัช    ขันหลวง
15. เด็กหญิงวัลวลี    แซ่เล้า
1. นางสาวเลิศลักษณ์    จันต๊ะยอด
2. นายประชัน    ธรรมลังกา
4 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดาว    ภูมินัน
2. เด็กหญิงพิกุล    แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา    แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงนิรากร    แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงวรรณิกา    แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงบุษบา    แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงสุพรรณ    แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงนันธิดา    แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    ยืนยงกุล
10. เด็กหญิงนิรชา    แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงจินดามณี    แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงดวงจิต    จิตต์ราวงค์
13. เด็กหญิงมีนา    แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงมาลี    แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงนิตยา    แซ่ว่าง
1. นายพิชาติ    กันทะ
2. นางศนิกานต์    เขตบุญไสย
3. นายนิยม    ไพรสวัสดิ์
4. นายสันชัย    ศิริลักษณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................