งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม แอโรบิก ป.1-ป.6 000389
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเกวต สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายไตรภพ    ศิริคาม
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ศิริคาม
3. เด็กชายพงศ์พัทธ์    ศิริคาม
4. เด็กชายสมศักดิ์    ศิริคาม
5. เด็กชายทิวัตถ์    ศิริคาม
6. เด็กชายอาทิตย์    ศิริคาม
7. เด็กชายธนากร    ศิริคาม
8. เด็กหญิงณิชา    ศิริคาม
9. เด็กหญิงพิมพา    ศิริคาม
10. เด็กหญิงขวัญชีวา    ศิริคาม
11. เด็กหญิงสงกรานต์    ศิริคาม
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์    ศิริคาม
13. เด็กหญิงโชษิตา    ศิริคาม
14. เด็กหญิงวิภาพรรณ    ศิริคาม
15. เด็กหญิงมาลี    ศิริคาม
1. นายอดิศักดิ์    ยั่งยืนทวี
2. นางสใบทิพย์    จันเครือ
3. นางสาวศรัญญา    ตาริน
4. นางณัฏฐณิชา    คำยะอุ่น
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    คงพิริยะนันท์
2. เด็กหญิงบุษยามาศ    โซ้งตระกูลวัฒนา
3. เด็กหญิงวราภรณ์    แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงดวงพร    แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงเสาวณี    แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงพิไลพร    คงพิริยะนันท์
7. เด็กหญิงสายพิณ    จิรนันทนุกุล
8. เด็กหญิงพิมพา    แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงเบ็ญจพร    กีรตินันทกุล
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์    กีรตินันทกุล
11. เด็กหญิงสุรินดา    แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงกนิษฐา    กีรตินันทกุล
13. เด็กหญิงดารุณี    คงพิริยะนันท์
14. เด็กหญิงศรีสุดา    ย่านสากล
15. เด็กหญิงญาดา    กานนท์ธนกุล
1. นางสาวรุ่งทิพย์    ทายะ
2. นางสาวณหทัย    ไชยวุฒิ
3. นางสาวไพลิน    ปินตา
4. นายเสกสรรค์    ปัญญาฟู
3 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเฉลิม    อุ่นถิ่น
2. เด็กชายพงศกร    ปันอิน
3. เด็กชายรณสิทธิ์    แสนสุภา
4. เด็กชายอภิเชษฐ์    ใจปิง
5. เด็กชายชลิวตวรรณ    อุ่นดิ่น
6. เด็กชายอภิวัฒน์    อุดเต็น
7. เด็กชายนันทวัฒน์    ปันอิน
8. เด็กชายชนะสิน    ดอกเกี๋ยง
9. เด็กชายชนาริป    อุ่นถิ่น
10. เด็กชายนิชากร    อุ่นถิ่น
11. เด็กชายวิน    อุ่นถิ่น
12. เด็กชายแสวง    อุ่นถิ่น
13. เด็กชายดำรง    อุ่นถิ่น
14. เด็กชายเที่ยนชัย    อุ่นถิ่น
15. เด็กชายจิตวัฒน์    ธิยาวงศ์
1. นายทิวากร    ทันเที่ยง
2. นางสาวอัมพร    พลจร
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอัษฏาวุษ    อุดแน่น
2. เด็กชายธัชพรรณ    ธนะขว้าง
3. เด็กหญิงกิติวรา    อัมพร
4. เด็กหญิงปัทมา    แก่นธิยา
5. เด็กชายศุภาวิชณ์    ปัญญาดี
6. เด็กหญิงฮญวรัตน์    ธนะขว้าง
7. เด็กหญิงกฤษณะ    คำเทพ
8. เด็กหญิงสิริภัสสร    แดงสี
9. เด็กหญิงกานต์ธีรา    ปรารมภ์
10. เด็กหญิงรมย์นลิน    ทะนุ
11. เด็กหญิงอาทิตยา    อินไชย
12. เด็กหญิงปิยะพร    ระลึก
13. เด็กหญิงนรินทร์    ปาละ
14. เด็กหญิงปฏิพล    เชียงหนุ้น
15. เด็กหญิงปณิธาน    ยศคำ
1. นางสาวอิษฏา    ไชยสลี
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงญาณี    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสิริกร    แซ่ว้าง
4. เด็กหญิงมณี    แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงปนัสยา    แซ่ท้าว
6. เด็กหญิงนากกุลรี    เทียนรุ่งยอดภู
7. เด็กหญิงนันทีสีนี    ปทุมไพโรจน์
8. เด็กหญิงดารัญ    ปทุมไพโรจน์
9. เด็กหญิงจิณณทัต    ปทุมไพโรจน์
10. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ปทุมไพโรจน์
11. เด็กหญิงบุษบา    แซ่ท้าว
12. เด็กหญิงปนัดดา    ฤทธิ์พายับ
13. เด็กหญิงเมมิกา    สวรรค์เวียงแก
14. เด็กหญิงสาธินี    ปทุมไพโรจน์
15. เด็กหญิงโชติดา    แซ่ว้าง
1. นางสาวจันทณี    แซ่ว้าง
2. นางสาวสุกัญญา    ท้าวสาร
3. นางสาวรุจิรา    เตชนินท์
4. นางสุภาพ    สุทธิแสน
6 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2
7 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ดิลกนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงธัญญาธิรา    คีรีสันติกุล
3. เด็กหญิงสุรีย์พร    แซ่โซ้ง
4. เด็กหญิงดวงชีวิน    แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงเย้า    แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงนลินทิพย์    แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงจิดาภา    คีรีสัตยกุล
8. เด็กหญิงชนกานต์    ย่านส่งคุณ
9. เด็กหญิงศุกานต์    แสนยาเจริญกุล
10. เด็กหญิงลลิตาพรรณ    วงค์ยัง
11. เด็กหญิงวัภา    ชนารัตนานนท์
12. เด็กหญิงจันทรวดี    ยั่งยื่นทวี
13. เด็กหญิงโยษีตา    แซ่โซ้ง
14. เด็กหญิงเกวศร    แซ่ลี
15. เด็กหญิงสรัญญา    คีรสันติกุล
1. นางธมลวรรณ    บิบญผล
2. นางสาวกรรณิกา    พรหมเหรียญชัย
8 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนิษฐา    แสนสี
2. เด็กหญิงพรวลัย    คำยันต์
3. เด็กหญิงนุชนารถ    แสงวรรณา
4. เด็กหญิงนิรัชพร    เครือผัด
5. เด็กหญิงนันทิชา    เครืองแปง
6. เด็กหญิงรัตน์สุภา    งามยศ
7. เด็กหญิงสุทธิดา    แสนสี
8. เด็กหญิงสุชานารถ    แสงธรรม
9. เด็กหญิงมลผกา    อินคำ
10. เด็กหญิงณัฐวดี    แปงอุด
11. เด็กหญิงสุดตา    คำแพง
12. เด็กหญิงมลทิตา    คำยันต์
13. เด็กหญิงศุภานัน    มั่นเหมาะ
14. เด็กหญิงกันตยา    แก้วอุด
15. เด็กหญิงอ่อนยานุช    พิศจารย์
1. นางสาวรัตนา    มั่นเหมาะ
2. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
3. นางนิศารัตน์    บรรจง
4. นางสาวณัฐชุดา    เงินวงใน
9 โรงเรียนบ้านเสี้ยว(ปัว) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงใหม่รัตนา    กันธุระ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เตชะนันท์
3. เด็กหญิงวิภามาศ    กันธุระ
4. เด็กหญิงณภัทร    นนทชัย
5. เด็กหญิงณัฐชยา    กันธุระ
6. เด็กหญิงภัทรา    กะรัตน์
7. เด็กชายณัฐพล    ยังทน
8. เด็กชายกันตภณ    อุดอ้าย
9. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กะรัตน์
10. เด็กหญิงพรหมพร    พันตรีเกิด
11. เด็กหญิงพรนัชชา    อ้นขำ
12. เด็กหญิงวนัสนันท์    กันธุระ
13. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุระปัญญา
14. เด็กชายวินธวัช    อุดอ้าย
15. เด็กชายพรพิพัฒน์    พันธ์ปัญญา
1. นางเครือวรรณ์    สุขสว่าง
2. นายณรงค์    วัชรธรรมรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................