งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 000038
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดวงรดา    ปัญญาภู
1. นางสาวศรีเรือน    จิตอารีย์
2 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ทานัน
1. นางเบจมาศ    หาญสงคราม
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แปงใจ
1. นางสาววาสนา    ธัญญะ
4 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจันทิมา    เสารางคอย
1. นางสาวพิกุล    พรหมเมศร์
5 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศรุต    ขระสุ
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
6 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกุสุมา    ดวงขัน
1. นายสุมิตร    ไชยบุญเรือง
7 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมันทนา    อินปา
1. นางพวงพยอม    สุปัน
2. นางพวงพยอม    สุปัน
8 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงประภา    สีท้าว
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญา    อินทะรังษี
1. นางพัชรนันท์    วิสุทธิ์อัมพร
10 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวสุกัญญา    แสงวรรณา
1. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
11 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวระพี    รกไพร
1. นางสาวอนงค์พรรณ    รกไพร
12 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนิชดา    ปิ่นทอง
1. นางณัฐณิชา    ธรรมราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................