งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 000037
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนม์นิภา    ธรรมศิริ
1. นางสุภาณินี    ป้องคำรด
2 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสิกา    ธินตา
1. นางฉุมล    กุลสุทธิ์
3 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนุชนาถ    ใจปิง
1. นางกรรณิการ์    วีระวงค์
4 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรชนก    อุปจักร์
1. นางอำนวย    วงศ์บุญญานุวัฒน์
5 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชัยณรงค์    คนตรง
1. นายวรเชษฐ    วงค์กันตา
6 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    ทะนิต๊ะ
1. นางปิลันธนี    สากล
7 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัจนริยา    กะรัตน์
1. นางทัมทิม    ปัญญาภู
8 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณุชากร    มีบุญ
1. นางสลีลา    เตชนันท์
9 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    เพชรศิลาชัย
1. นางประไพพรรณ    พุ่มพงน์
10 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    สุทธเขต
1. นางทัศนีย์    จันทโคตร
11 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพาขวัญ    สิงห์ธนะ
1. นางวิไลวรรณ    บุญเกษม
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    ทองสุข
1. นางราดารี    อินทำ
13 โรงเรียนบ้านเวียงสอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    ใจเต็ม
1. นายชัยพงษ์    วิสุทธิ์อัมพร
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ทีระมัง
1. นางนิยะดา    นันทสว่าง
15 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทศพล    แก้วมุกดา
1. นายวีรพงษ์    รัตนพิกุล
16 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินภา    กันทะกัน
1. นางสาวพิชญ์สินี    พร้อมวิหาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................