งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 000036
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านแหน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนารี    ทานัน
1. นางวันดี    ศิริเดชากุล
2 โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพมิตรภาพที่ 186 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    คำเรือง
1. นางอุบล    กุลสุทธิ์
3 โรงเรียนบ้านเสี้ยว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมณีกานต์    คำแสน
1. นางปราณี    หารตีะ
4 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอภิษฎา    แก้วทิตย์
1. นางอำนวย    วงศ์บุญญานุวัฒน์
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงลภัสรดา    สีอ่อน
1. นางสุรีพร    หิรึตะกุล
6 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    บัวเหล็ก
1. นางสาวจันทิรา    เครือใจ
7 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปานระพี    ปุกคาม
1. นางชนัญกานห์    ลุนพงษ์
8 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปวีณา    จิตอารี
1. นางจินดา    แสงเนตร
9 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปภาวี    มีบุญ
1. นางสลีลา    เตชนันท์
10 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิตา    แซ่ท้าว
1. นางสาวอาภรณ์    จิตรานนท์
11 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    มางิ้ว
1. นางเครือวัลย์    สุวรรณโภค
12 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ขันทะสีมา
1. ส.ต.อ.สุรพงษ์    ไตรจินดา
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธีรดา    ภิชัย
1. นางดารารัตน์    กาบปินะ
14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุท    อินทะรังษี
1. นางพวงพยอม    คันทะ
15 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีพร    อินสุด
1. นางเบญญาภา    ดีจิต
16 โรงเรียนบ้านดอนมูล สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปัณฑิตา    ธรรมสละ
1. นางบุษบา    พรหมรักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................