งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 000034
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ใจปิง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    จิรรุ่งโรจน์สกุล
3. เด็กหญิงภริตา    ใจปิง
1. นางกัลยา    โทปุรินทร์
2 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    ไชยโย
2. เด็กหญิงพรนภา    ชาวส้าน
3. เด็กหญิงชลดา    บุญเทพ
1. นายสมชาย    กะรัตน์
2. นางวีรวรรณ    คำเทพ
3 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเอมวลี    ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงดวงวิมล    สุวรรณ
3. เด็กหญิงพวงผกา    สุวรรณ
1. นางสาวจิรัฐติกาล    ไชยธวัช
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปวีณ์ธิดา    คำรังษี
2. นางสาวอมรรัตน์    ศิริทองแท้
3. นางสาวปัทมาภรณ์    อุ่นทะ
1. นางอำนวยสุข    คำรังษี
2. นางพวงพยอม    คันทะ
5 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุภนันท์    อุ่นถิ่น
2. เด็กหญิงบุษบา    โมงคาม
3. เด็กหญิงกาญจนา    แซ่ตั้ง
1. นางมลฤดี    อินปา
2. นางณัฐณิชา    ธรรมราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................