งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 000033
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทัศนีย์    ยอดออน
2. เด็กหญิงชุลีพร    บุญตัน
3. เด็กชายชนะเดช    บุญตัน
1. นางสาวติรัตน์    กองบุญ
2 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณหทัย    เปาป่า
2. เด็กหญิงชลิดา    เปาป่า
3. เด็กหญิงอรวรรณ    บุญเกียง
1. นางณัฐกฤตา    ประภาพรรณพิไล
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรสินี    บุญอิน
2. เด็กหญิงฉัตรพร    บุญอิน
3. เด็กหญิงดวงกมล    บุญอิน
1. นางสาวสุภาภรณ์    หอยสังข์
4 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอริศรา    ไชยสลี
2. เด็กหญิงนวพรรษ    ใหม่คำ
3. เด็กหญิงภัทรพร    พลศิลป์
1. นางอนงค์    ภิราญคำ
2. นางยุวดี    คันธะเรศย์
5 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ธัญญะ
2. เด็กหญิงใบเฟิร์น    ปงลังก๋า
3. เด็กหญิงภัสสร    วังแสง
1. นายวิสุทธิ์    มังคลานันท์
2. นางประจวบจิต    ใจสุภาพ
6 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    อินปา
2. เด็กหญิงนิศาชล    ไชยยา
3. เด็กหญิงดาปนีย์    ยอดออน
1. นางจารุณีย์    อินต๊ะแสน
7 โรงเรียนบ้านป่าหัด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเบญญาภา    ถาวรชาติ
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา    ถาวรชาติ
3. เด็กหญิงรัตติยา    ขระเขื่อน
1. นางสาวสมศรี    ใจการณ์
2. นายพลศักดิ์    ศิริรัตน์
8 โรงเรียนบ้านพร้าวกลาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์    แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงพรลภัส    มาลา
3. เด็กหญิงนงนภัส    ละม่อม
1. นางพัชราภรณ์    ปิ่นทิพย์
9 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงทัศนียวรรณ    หอมดอก
2. เด็กหญิงทักษ์สุดา    หอมดอก
3. เด็กหญิงทิวนันท์    หอมดอก
1. นางวาสนา    นันทเสน
2. นางวิชายา    ผลคำ
10 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงโสพิศตา    รุ้งเจริญชัย
2. เด็กหญิงวรัญญา    ช้างอินทร์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เตียมคำ
1. นางชลาศัย    จิณะสิทธิ์
2. นางพัชรี    ท่วมอ้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................