งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ม.1-ม.3 000032
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนุชนาฎ    ปวงคำ
2 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    อาชาบุญญาวิศิษฎ์
1. นางกัลยา    ณ น่าน
3 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    อินปัญญา
4 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมณธิรา    ใจปิง
1. นางสกาวเดือน    ขัดเรือน
5 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุนันทา    แซ่เติ๋น
1. นางสาวพิกุล    พรหมเมศร์
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    เตชนันท์
1. นางสาวจำปา    สุฤทธิ์
7 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    กิตินันท์
8 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุธินี    อุดอ้าย
1. นางวีรวรรณ    คำเทพ
9 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    รสแก้ว
1. นางพวงพยอม    สุปัน
10 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    จิตตรง
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
11 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสงกรานต์    โทปุรินทร์
1. นางบานเย็น    คำแฮ
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    เจริญผล
1. นางศุภิกา    จินดากุล
13 โรงเรียนสกาดพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวอ้อ    รกไพร
1. นางสาวอนงค์พรรณ    รกไพร
14 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริโสภา    ขระสุ
1. นางณัฐณิชา    ธรรมราช
15 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ยืนยงกุล
1. นางอุไร    พุฒหมื่น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................