งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.4-ป.6 000031
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนบ้านนาหนุน 2 สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธนิษฐา    ทะอุ่น
1. นายบุญยัง    คำยวง
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุภชา    แสนใหญ่
1. นางวีนา    ไชยยงค์
4 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกมลพรรณ    อุดเต็น
1. นางกรานต์ชนก    อภิชัย
5 โรงเรียนบ้านนาคอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุกร์ใจ    เงินมา
1. นางสาวกรรณิการ์    สุยะ
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรัชนีกร    จากอง
1. นายเดชรินทร์    อินพรม
7 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    ศรีวิจัย
1. นายวรเชษฐ์    วงค์กันตา
8 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ยะแสง
1. นางสาวอัจฉรา    กันทาท้าว
9 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    คำรศ
1. นายอดุลย์    ประทุม
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    มีบุญ
1. นางสุริยา    ยศมงคล
11 โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอังคณา    ทีฆาวงค์
1. นางอุบลวรรณ    ม่วงมี
12 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปั๋นแก้ว
1. นางจงจินต์    เชื้อเมืองพาน
13 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญสินี    อุ่นเรือน
1. นางวนิดา    สวนแก้ว
14 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2
15 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวริศรา    จันต๊ะวงค์
1. นางบานเย็น    คำแฮ
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    คำรังษี
1. นางนิยะดา    นันทสว่าง
17 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    จันลี
1. นางอุบลวรรณ    ม่วงมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................