งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การอ่าน ป.1-ป.3 000030
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพชรมน    อินไชย
1. นางเสาวลักษณ์    ชนะเกษม
2 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนิตย์รดี    วิชัยยา
1. นางสาวเกศรา    หลวงทะ
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    หลวงฟอง
1. นางมะลิ    ฝีปากเพราะ
4 โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    ไชยโย
1. นางพัฒนา    พิทักษ์สันติ
5 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณภทรพร    เครือเสน
1. นางกรานต์ชนก    อภิชัย
6 โรงเรียนบ้านนาคอก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    เงินมา
7 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฐานิ    ใหม่คำ
8 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติ    อุ่นถิ่น
1. นายศุภชัย    กวางสวย
9 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคุณานนท์    ช่วยทอง
1. นางชนัญกานห์    ลุนพงษ์
10 โรงเรียนอนุบาลนิธากร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนนทิชา    สัมวุฒิ
1. นางสาวมัตติกา    เชียงหนุ้น
11 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    สมมุติ
1. นางอำพร    อุทุมพร
12 โรงเรียนบ้านร้อง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพิกุลแก้ว    เพชรแกมแก้ว
1. นางเทียนทอง    สุริยะสาร
13 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา    วิรัชลาภ
1. นางสุพัตรา    ปัญญาภู
14 โรงเรียนบ้านน้ำยาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอวยพร    นันศิริ
1. นางลำพิน    ฮุ่งหวล
15 โรงเรียนบ้านดอนสบเปือ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    โนราช
1. นางจินตนา    หมื่นคำเรือง
16 โรงเรียนบ้านน้ำพิ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ใจยา
1. นางสาวศรีคาร    แสนแขก
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเกศรินทร์    คำรังษี
1. นางอำนวยสุข    คำรังษี
18 โรงเรียนไตรราษฎ์วิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ร่วมทวี
1. นางเสาวลักษณ์    รัตนวรากร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................