งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 000003
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวีระพล    บุญวัน
2. เด็กชายวทัญญู    บุญวัน
3. เด็กหญิงเขมิกา    บุญวัน
1. นางสาวพิมลพรรณ    ไชยวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีสาคร    สุวรรณโภค
2 โรงเรียนบ้านบ่อหลวง สาขาห้วยโป่ง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวิชัย    ใจปิง
2. เด็กชายไทยวัฒน์    ใจปิง
3. เด็กชายเสกสรรค์    ใจปิง
1. นายณัฐภัทร    อุปจักร์
2. นางกรรณิการ์    วีระวงค์
3 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสิทธินันท์    อามาตย์
2. เด็กชายเดชาธร    หอมดอก
3. เด็กชายชานนท์    หอมดอก
1. นายวิทยา    ใจแก้ว
4 โรงเรียนบ้านสบขุ่น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายหณุพงษ์    จันธิมา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    สุปินะ
3. เด็กหญิงวริศรา    สุปินะ
1. นายอดุลย์    ประทุม
2. นางสาวนิศากร    ใจเฉลียว
5 โรงเรียนบ้านปางยาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวิชาทธิ์    อินปา
2. เด็กชายสถาพร    อินปา
3. เด็กชายนิธิทัศน์    พนะสัน
1. นายเกรียงไกร    สิทธิวุฒิ
6 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2
7 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภชััััััััย    ดีแก้ว
2. เด็กชายณัธนนท์    สุวรรณประดิษฐ์
3. เด็กชายวรวุฒิ    ไชยพรม
1. นายปริญญา    อ่อนสุวรรณ
8 โรงเรียนบ้านกอกจูน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายมนัยชัย    พะนะสัน
2. เด็กชายศรายุทธ    พนะสัน
3. เด็กชายนุชนาถ    พะนะสัน
1. นางสาวสุขภัทรนรินทร์    อุอ้าย
2. นายเสดสรร    ลำคำ
9 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ปาติกานต์
2. เด็กชายนิติพงษ์    ตระกลูพิทักษ์กิจ
3. เด็กชายอธิป    แช่ล่อ
1. นายนิดม    ละเลิง
2. นางสุขิตา    คำเขื่อน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................