งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 000029
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนาณัติ    สุถาลา
2. เด็กชายธนาพล    เขื่อนธนะ
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นางวนิดา    ใจจุมปู
2 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ใจปิง
2. เด็กหญิงสุธิกานต์    ใจปิง
1. นายธนภูมิ    ฝีปากเพราะ
3 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายประทีป    เสารางหอย
2. เด็กหญิงระวีวรรณ    เสารางหอย
1. นางสาวศรัญญา    ทิขัติ
2. นายทัน    ยาติกา
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายยุทธนา    พงษ์ศิริ
2. เด็กชายปิยะพงษ์    ศรีคำ
1. นายชนะชัย    จิณะเสน
5 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนิภาพร    กุกไชย
2. นายมงคล    หน่อไชย
1. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
2. นางลำเภา    อินทะรังษี
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. นายวีระพล    แซ่เติน
2. นายวิทูรย์    ต้นตระกูลทรัพย์
1. นายประทิน    วงค์ไชย
2. นายทวิน    มั่นเหมาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................