งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านผาเวียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงวิรดา    อินปา
2. เด็กหญิงวิริยา    อินปา
3. เด็กหญิงเมธาวี    อินปา
4. เด็กหญิงกันทนา    อินปา
5. เด็กชายพรชัย    อินปา
6. เด็กชายเอกราช    วรรณชน
7. เด็กชายศราวุธ    อินปา
1. นางนันท์สินี    หลักคำ
2. นางจินดา    ชะนะตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................