งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 000028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2
2 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชยากร    อุ่นถิ่น
2. เด็กชายพงศกร    บัวเหล็ก
1. นางสาววนัสนันท์    สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์    ปัญญาภู
3 โรงเรียนบรรณโศภิษฐ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวรมน    เสารางทอย
2. เด็กชายณัฐดนัย    ดำดง
1. นางสาวศรัญญา    ทิขัติ
2. นายทัน    ยาติกา
4 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภทภัทร    จริยโกมล
2. เด็กชายคณาธิป    ใหม่น้อย
1. นายเฉลิมพล    กวาวสิบสอง
2. นายองค์การ    วงค์เรือง
5 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายประภากร    แซ่ม้า
2. เด็กหญิงศุภานัน    อาทินาถ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ใหม่คำ
2. นางสิรินพร    วิจิตรบัญชา
6 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงอัญธิษา    ซาพิมพ์
1. นายปริญญา    อ่อนสุวรรณ
7 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสรรชัย    แก่นใจ
2. เด็กชายปรเมศวร์    ขันไชย
1. นายชนะชัย    จิณะเสน
8 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนโชติ    คำยา
2. เด็กหญิงนพมาศ    อุดนัน
1. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
2. นางลำเภา    อินทะรังษี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................