งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 000027
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเบ้าเยีย    แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงทัศนีย์    กล้าพิทักษ์
3. เด็กหญิงธานี    จิรนันทนุกุล
1. นางสาวพรรณิดา    ชาวส้าน
2. นางพัชรินทร์    จักรอะโน
2 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2
3 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขจีรัตน์    แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงสุนิสา    แซ่ลี
3. เด็กหญิงวิลัยรัตน์    แซ่เติ๋น
1. นางวีณา    กันนิยม
2. นายกรไกร    จิณะไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................