งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 000267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอมลณัฐ    ทองน้อย
2. เด็กหญิงพิมวิพา    นิลคง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    มาลารัตน์
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา    อินสองใจ
1. นายอำนาจ    แสนแสง
2. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................