งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม รำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอลิสา    แสงสุข
2. เด็กหญิงอาทิตยา    งิ้วผา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาวัลย์
4. เด็กชายภัทรดนัย    เกี้ยวเก้า
5. เด็กหญิงจตุพร    ตาทอง
1. นางสาวกัลยาวรรณ    มีแสง
2. นายอำนาจ    แสนแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................