งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 000026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกฤติยา    อนุวงศ์ประพันธ์
2. เด็กหญิงฤดีมาศ    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงวรรณพร    โชติอัศววงค์
1. นางปริศนา    ปันกัน
2. นางกิตติพร    อินทำ
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนกานต์    หอมดอก
2. เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์    หอมดอก
3. เด็กหญิงทัชราภรณ์    หอมดอก
1. นางจินตนา    ปันคำ
2. นางสาวจิตรไพลิน    ชุมภุ
3 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐวุฒิ    กันยะ
2. เด็กหญิงนัฏฐณิชา    ขันทะสีมา
3. เด็กหญิงปาริชาติ    ช่างทอง
1. นางประจวบจิต    ใจสุภาพ
2. นางชนิดาภา    นิลคง
4 โรงเรียนบ้านขอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดวงฤทัย    ไชยศิลป์
2. เด็กหญิงจริญญา    พันชน
3. เด็กชายสินธิกร    พันชน
1. นางนุจิรา    สุภา
2. นายยศพร    บัวศรี
5 โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทินวัตร    สารเงิน
2. เด็กหญิงสาลินี    ไชยหาญ
3. เด็กหญิงจฑามาศ    แข็งแรง
1. นางสาวสุชาวลี    ไชยหาญ
2. นางสาวยุพิน    พันเนิ้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................