งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 000024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤตเมธ    ศิริกันชัย
2. เด็กชายเนติพงษ์    พรหมโคตร
1. นายอรุณ    ต๊ะวิไชย
2 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชยานันท์    แก้วฤทธิ์
2. เด็กชายเสกสรร    จิตรวงศ์นันท์
1. นายสังวาลย์    ทาทอง
3 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรณสิทธิ์    แสนสุภา
2. เด็กชายประวัติศาสตร์    ใจปิง
1. นายสิงห์คาน    โนราช
4 โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจรัญ    ใจหล้า
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    กันทะเสน
1. นางสาวเธียราภรณ์    ตนะทิพย์
5 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ศรีวงศ์
2. เด็กหญิงมนัชญา    บุญอินทร์
1. นายธนภูมิ    ฝีปากเพราะ
6 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนดล    อดทน
2. เด็กหญิงกันฤทัย    พิษสมอญ
1. นายธวัชชัย    ยวงคำ
2. นายภาคภูมิ    ไชยยศ
7 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงต้นน้ำ    แก้วทิตย์
2. เด็กชายภูวดล    คำบุญเรือง
1. นางสาวธารทิพย์    เชื้อหมอ
8 โรงเรียนบ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤตนัย    คำหน่อ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    สุทธไชย
1. นายทักษิณ    ก้อนใหม่
2. นายเหรียญทอง    คำวัง
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนิรัศติสัย    ทนุ
2. เด็กชายนพวิชญ์    เนตรทิพย์
1. นายเฉลิมพล    กวาวสิบสอง
10 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายฤทธิชัย    แพทย์นาดี
2. เด็กหญิงอรวรรณ    จันทร์เฉลิม
1. นายสมัคร    เนตรทิพย์
11 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายจิรเชษฐ์    แสนยาเจรกุล
2. เด็กชายปฏิวัติชัย    วงศ์ยังประเสริฐ
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ใหม่คำ
12 โรงเรียนบ้านหนองผุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุทัตดา    ไชยวุฒิ
2. เด็กชายนิธิกร    ดำดง
1. นายปริญญา    อ่อนสุวรรณ
13 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    อินสองใจ
2. เด็กหญิงปรียานันท์    ใจธรรมสกุล
1. นางนงค์นุช    แคแดง
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเนติพงษ์    จันทร์คำเรือง
2. เด็กชายกฤษณพงศ์    ขอดเตชะ
1. นางสาวมณฑาทิพย์    ตามัย
15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายรุ่งโรจน์    อินทะรังษี
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ขัติยะ
1. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง
2. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
16 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทยากร    จิณะกับ
2. เด็กหญิงนุชนาถ    จันทรักษ์
1. นายไสว    ตนะทิพย์
17 โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    สุริวงษ์
2. เด็กหญิงชญานี    ชัยประทุม
1. นางกัลยา    ศรีใจใส
18 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2
19 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรวีวรรณ    ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงอินทิรา    แซ่จ้าว
1. นายรุ่งโรจน์    ริเป๊ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................