งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 000023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายประพันธ์    เทียนอุ่นศรี
2. เด็กชายพีรพล    บุญเทพ
3. เด็กชายปฏิมากรณ์    อินต๊ะกัน
1. นายจิรเบศร์    พิพัฒน์คงการ
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงบุษบา    แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    กำเนิดมงคล
1. นายไพฑูรย์    วงศ์ฮาด
2. นายเฉลิมศักดิ์    คงมณี
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา    โลนุช
2. เด็กหญิงกุลธิดา    โนใจ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์    ใจปิง
1. นางอัฐธินียา    ปราบสงบ
4 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจันทมณี    สาแก้ว
2. เด็กหญิงศลิษา    เทพจันตา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    บุญอินทร์
1. นายพงษ์สิทธิ์    นันทญา
5 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. นายชินวัตร    เทียนรุ่งรัศมี
2. นายสุรชัย    แวววิเชียรรัศมี
3. นายโกมล    แซ่ว่าง
1. นางพรพิไล    บุญวราเดชา
2. นางสาวปาณิสรา    แก้วปัญญา
6 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    ยาปัน
2. เด็กชายธวัชชัย    อุดอ้าย
3. เด็กชายอภิเชษฐ์    สุมทุม
1. นายสมชาย    กะรัตน์
2. นางศุณีวรรณ    อุดอ้าย
7 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. นายเนติพงษ์    สุขธนวุฑโฒ
2. นายอานนท์    เชวงนุสรณ์
3. เด็กหญิงพรทิพย์    แซ่ท้าว
1. นายหาญ    จินดาสวัสดิ์
2. นางปิ่นทิพย์    หาญยุทธ
8 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    สุยะ
2. เด็กชายวงค์เทพ    จอมหล้า
3. เด็กชายวีระพงษ์    จอมหล้า
1. นายชุนหวัฒน์    หงษ์ศิลา
9 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวชิระ    อินทร์คำ
2. เด็กหญิงมัณทนา    เครือหน่อ
3. เด็กหญิงพรรณี    บัวแสน
1. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
2. นายเทวา    ศิริวิไลซ์
10 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. นายณฐกร    ติละ
2. นายศุภกานต์    คันทะลือ
3. นายอรรถพร    จันขันธ์
1. นายไพชยนต์    ศิริแก้ว
2. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
11 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอรัญญา    ภู่กำจัด
2. เด็กหญิงศุภรางค์    ทองสุข
3. เด็กชายอนุรักษ์    ใจทิศ
1. นางณัฐณิชา    ธรรมราช
2. นายหน่อคำ    ตันทอง
12 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวบังออน    แซ่ค้าง
2. นางสาววินิทรา    แซ่ย่าง
3. นางสาวอารี    แซ่ว่าง
1. นายเพชร    คำครุฑ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................