งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 000021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพวงผา    สุทำแปง
2. เด็กหญิงรัตนาพร    อุดอ้าย
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นางสาววรรณิภา    ธรรมศิลป์
2 โรงเรียนแสนทองวิิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุทธพงษ์    สุวรรรณ
2. เด็กชายสุติภาส    แหวนหลวง
1. นายเจริญศักดิ์    เชียงหนุ้น
3 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    แซ่ม้า
2. เด็กชายสิทธิชัย    กาญจนพงศ์ทวี
1. นายสังวาลย์    ทาทอง
4 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายชูชาติ    กีรตินันทกุล
2. เด็กชายสมศักดิ์    คงพิริยะนันท์
1. นายจักรภาณุ    วีระวงค์
2. นายวีรศักดิ์    อิ่นอ้าย
5 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายตุลวิทย์    จักวาโน
2. เด็กชายสุวิทย์    อักขะระ
1. นายประทีป    คำตัน
2. นางนันทนา    สิทธิไชยนุกูล
6 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติธัช    ปัทมกุล
2. เด็กชายรุ่งเรือง    ไชยหาญ
1. นายสุวรรณ    นนปินะ
2. นายกิตติชัย    ไชยหาญ
7 โรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรชัย    แปงอุด
2. เด็กชายจิรวัฒน์    แปงอุด
1. นายกิตติศักดิ์    มูลเขียน
8 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    อุ่นถิ่น
2. เด็กชายเอกรัตน์    บัวเหล็ก
1. นางสาววนัสนันท์    สนโต
2. นางสาวพิชามญชุ์    ปัญญาภู
9 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอนุรักษ์    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงสุชนารี    แซ่ย่าง
1. นางสาวณัฐพร    ยินดี
2. นางสาวปาณิสรา    แก้วปัญญา
10 โรงเรียนศรีสระวงค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกฤษกร    สุทำแปง
2. เด็กหญิงอริสา    ปัญญาภู
1. นายสัณหณัฐ    ปิมปา
11 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวปิยะวรรณ    วงศ์ลาว
2. นางสาวสุวิมล    หมู่โสภิญ
1. นายสบาย    วงศ์รักชาติ
2. นางคำแหวน    ลัทธกาญจน์
12 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑานันทร์    ชราชิต
2. เด็กหญิงชนิกานต์    สุขรี
1. นายสมัคร    เนตรทิพย์
13 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพีระศักดิ์    จิตอารีย์
2. เด็กชายศิริพงษ์    สุดธานี
1. นายสมชาย    กะรัตน์
2. นายวรภัทร    ธนะวัง
14 โรงเรียนจตุราษฎร์ศึกษา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวัชระ    จิตอารีย์
2. เด็กชายพิพัฒพงษ์    ไชยวงค์
1. นายวีระ    จันต๊ะวงค์
2. นายเย็น    คีรีสัตยกุล
15 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายบุญทน    สมิทธ์ศุกลภูรี
2. เด็กชายอัครชัย    แซ่โซ้ง
1. นางวิภาวี    ศรีชัย
16 โรงเรียนภูคาวิทยาคม สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกชัย    ณ ชน
2. เด็กชายอนุชิต    ยอดออน
1. นายศิริศักดิ์    ลองราช
2. นางอุทุมภรณ์    พิมพิลา
17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายราชันย์    เขื่อนวงค์
2. เด็กชายณัฐพงศ์    อู่งามสินธิ์
1. นายชนะชัย    จิณะเสน
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    แปงคำใส
2. เด็กหญิงพัชริดา    เจริญผล
1. นางบัวรมย์    นาชัยเวียง
2. นางจงจิตร    จิณเสน
19 โรงเรียนบ้านสว้า สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายปรีชัย    ขันหลวง
2. เด็กชายมนต์สิทธิ์    ใจปิง
1. นางสาวชุติการณ์    สุวรรณ
20 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. นางสาวนิภาพร    กุกไชย
2. นายปฏิภัทร์    จอมเชื้อ
1. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
2. นายภาคภูมิ    แบ่งทิศ
21 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงลภัสรดา    โมงคาม
2. เด็กหญิงวลัยวรรณ    ยุทธศรีมาลา
1. นายรุ่งโรจน์    ริเป๊ก
22 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกราช    แซ่ลี
2. เด็กชายวรศักดิ์    ตระกูลพิทักษ์กิจ
1. นายประทิน    วงค์ไชย
2. นายทวิน    มั่นเหมาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................