งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 000020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    แสงรัตน์
2. เด็กหญิงนพรดา    ขยายเสียง
1. นายสังวาลย์    ทาทอง
2 โรงเรียนมณีพฤกษ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงดวงมณี    แซ่ท้าว
1. นายวีรศักดิ์    อิ่นอ้าย
2. นายจักรภาณุ    วีระวงค์
3 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โน๊ตสุภา
2. เด็กชายวรวุฒิ    อักขระ
1. นายประทีป    คำตัน
2. นางนันทนา    สิทธิไชยนุกูล
4 โรงเรียนบ้านผักเฮือก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    สุยะ
2. เด็กชายศักดา    พิศจารย์
1. นายตะวัน    แก่นเมือง
5 โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงมลทิรา    อ่องคำ
2. เด็กหญิงกุลวิภา    ใบยา
1. นายชูชาติ    อุ่นจันทร์
2. นางสาวพรพิมล    เรืองแสง
6 โรงเรียนบ้านด่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์    ฤทัยวัฒนานนท์
2. เด็กชายวีระภัทร    ใจปิง
1. นายธนภูมิ    ฝีปากเพราะ
7 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์    แซ่ม้า
2. เด็กชายเกียรศักดิ์    แซ่ท้าว
1. นางสาววณัฐพร    ยินดี
2. นางสาวปาณิสรา    แก้วปัญญา
8 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายศุภณัฐ    ลำคำ
2. เด็กชายณฐพงศ์    ไชยสลี
1. นางสาวธารทิพย์    เชื้อหมอ
9 โรงเรียนวรนคร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    มหานิล
2. เด็กหญิงมฑิตา    ปามะ
1. นายเฉลิมพล    กวาวสิบสอง
2. นายองค์การ    วงค์เรือง
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ    มีบุญ
2. เด็กหญิงธณัญญา    วังแสง
1. นางคำแหวน    ลัทธกาญจน์์๋
2. นายสบาย    วงศ์รักชาติ
11 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2
12 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มงคลเมธีกุล
2. เด็กหญิงสุพิชชา    อินทนนท์
1. นายรัชนีกร    โตสุวรรณ์
13 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธีรเดชา    คฤหานนท์
2. เด็กหญิงเขมินทร์ทา    บุญเหล้า
1. นายชนะชัย    จิณะเสน
14 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนราากรณ์    กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายวณัฐพงษ์    พิสุทธิศักดิ์สกุล
1. นายชวลิต    จันทร์ผง
15 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงนพมาศ    อุดนัน
2. เด็กชายอรรถพล    จองคำ
1. นางสาวปิ่นรัก    วิยา
2. นางลำเภา    อินทะรังษี
16 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอัครชัย    แซ่ว่าง
2. เด็กชายกิตติศักดิ์    แซ่เติ๋น
1. นายประทิน    วงค์ไชย
2. นายทวิน    มันเหมาะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................