งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 000002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงอัยดา    มโนวงค์
2. เด็กหญิงสิริกร    ศศิวัจน์ไพสิฐ
1. นายบุญนาค    ไชยศิลป์
2. นายอำนาจ    สารเทพ
2 โรงเรียนบ้านปง สพป. น่าน เขต 2
3 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงสุรารักษ์    หอมดอกพลอย
2. เด็กหญิงตะวัน    กลับแฝง
1. นางศุภวรรณ    จันทร์คำเรื่อง
4 โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    บัวจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    หอมดอก
1. นายสิงห์คาน    โนราช
2. นางกรานต์ชนก    อภิชัย
5 โรงเรียนบ้านสบมาง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    บุญอินทร์
2. เด็กหญิงนัทรมน    เกียรติสงคราม
1. นายสุวรรณ    นนปินะ
2. นายกิตติชัย    ก้อนใหม่
6 โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเกรียงไกร    ผ่องพูน
2. เด็กชายพีรวัส    อุ่นถิ่น
1. นายศุภชัย    กวาวสาย
7 โรงเรียนบ้านผาสิงห์-ปางส้าน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนพล    มณีจร
2. เด็กชายพิชญากร    โสแก้ว
1. นางสาวดาราวรรณ    คนตรง
2. นายธวัชชัย    ยวงคำ
8 โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์    ไชยชนะ
1. นางสาวธารทิพย์    เชื้อหมอ
9 โรงเรียนริม-ป่าคาประชานุเคราะห์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพุทธบุตร    สิงห์โต
2. เด็กหญิงอรไพลิน    ธนะขว้าง
1. นางกัญญาวีย์    จิณะไชย
10 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงณัชชา    มีบุญ
2. เด็กหญิงนันท์นพิน    โนจิตร
1. นางคำแหวน    ลัทธกาญจน์
2. นางศรีวรรณา    ศรีหร่าย
11 โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายทินกร    เขยตุ้ย
2. เด็กชายปัญญาวัต    คีรีสัตยกุล
1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ใหม่คำ
2. นางสรินทร์พร    วิจิตรบัญชา
12 โรงเรียนชุมชนศิลาเพชร สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายภูริณัฐ    ปรังฤทธิ์
2. เด็กหญิงปณิตา    เสมอใจ
1. นางเทียมจิต    หาญยุทธ
13 โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงรินรฎา    เพตะกร
2. เด็กหญิงฐิติกา    คำลือมี
1. นางรัชนีกร    โตสุวรรณ
14 โรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกรวลัย    รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงจิตรานุช    สลีอ่อน
1. นางสีรนันท์    วรถมลธรรม
15 โรงเรียนบ้านตึ๊ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงศุภกานต์    สิทธิยศ
2. เด็กหญิงนวพร    ไชยยนต์
1. นางสุชาดา    ไตรจินดา
16 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคุณานนท์    จิตรกว้าง
2. เด็กชายวุฒิภัทร    สอนใจ
1. นายชนะชัย    จิณะเสน
17 โรงเรียนบ้านยู้ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    วิชา
2. เด็กหญิงวิจิตรา    นาคศรี
1. นายนิวัฒน์    ปะทิ
18 โรงเรียนบ้านสบปืน สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติมา    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    หอมดอก
1. นายชวลิต    จันทร์ผง
19 โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงดารณี    ธันยมัน
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ขอคำ
1. นายรุ่งโรจน์    ริเป๊ก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................