งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 000191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวัชรินทร์    ท้าวคาม
2. เด็กชายเกีนรติชัย    นันที
1. นายศุภชัย    รอดคลองตัน
2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. นายวีระพงษ์    ทิวรักยาสิริ
2. นายธนธรณ์    แซ่จื้อ
1. นายยุทธนา    สุนทร
2. นางชุติกาญจน์    จำเริญกิจไพศาล
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายคเชนทร์    คำเขื่อน
2. เด็กชายกันทพงศ์    ยะแสง
1. นางรัชนี    ลำน้อย
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายเอกลักษณ์    หอมดอก
2. เด็กชายฤทธิชัย    วงวาท
1. นางสาวบุณฑริกา    ทะสี
2. นายบรรจง    จิณเสน
5 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    เพชรฉาย
2. เด็กชายอนุวัฒน์    มั่นเหมาะ
1. นายเทวา    ศิริวิไลซ์
2. ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ    สิทธิวงศ์
6 โรงเรียนบ้านสบเป็ด สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายวสันต์    แซ่ว่าง
2. เด็กชายวรวิทย์    แซ่ว่าง
1. นายจักรวรรดิ์    ญาณกรสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................