งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555
สรุปกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 000190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านน้ำเลียง สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กหญิงพรพิมล    ฮังคำ
2. เด็กหญิงตรีชฎา    ไชยสลี
1. นายศุภชัย    รอดคลองตัน
2 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายกิตติชัย    วชิรณารายุต์
2. เด็กชายพัืธพล    มิ่งมิตรวิบูลย์
1. นายยุทธนา    สุนทร
2. นางชุติกาญจน์    จำเริญกิจไพศาล
3 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายธนากร    กิตินันท์
2. เด็กชายรามินทร์    ยะแสง
1. นางรัชนี    ลำน้อย
4 โรงเรียนบ้านน้ำช้างพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายนุพล    แปงอุด
2. เด็กชายกมลพันธ์    แปงอุด
1. นายพงศกร    ปัตถมสิงไชย
5 โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา สพป. น่าน เขต 2 1. เด็กชายพงษ์เทพ    แสนสี
2. เด็กชายณรงศักดิ์    ฝั่นหมื่น
1. นายเทวา    ศิริวิไลซ์
2. นายเกรียงไกร    สิงห์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................